تبلیغات
فاسأَلوا أَهلَ الذّکر - درباره نویسندهدرباره من؛
من را بشناسید!

انسانی هستم ذاتاً عجول ﴿الإسراء:١١﴾، 
تنگ نظر و ناخن خشک ﴿الإسراء: ١٠٠﴾،
شدیداً اهل مجادله و بگومگو ﴿الكهف: ٥٤﴾،
نادان و ستمکار ﴿الأحزاب:٧٢﴾، 
با دانسته‌های بسیار اندک ﴿الإسراء:٨٥﴾، 
حریص و کم‌طاقت ﴿المعارج:١٩﴾،
بسیار ناامید ﴿هود:٩﴾،
بسیار ناسپاس ﴿الحج:٦٦﴾، ﴿الشورى:٤٨﴾، 
که این ناسپاسی‌اش شهره عام و خاص شده ﴿الزخرف:١٥﴾،
کمی که خوش می‌گذرد، طغیان‌گر ﴿العلق:٦﴾،
ورشکسته ﴿العصر:٢﴾،
عاشق و شیفته مال و منال ﴿العادیات:٨﴾،
علیرغم همه این فضائل(!)، برنامه ملاقات ویژه‌ای با خدا دارم! ﴿الإنشقاق:٦﴾.